A. Inleiding

 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
 2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

B. Wie zijn wij?

 1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

C. Onze diensten

1. Algemeen

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

 1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekeringen, een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.
 2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
 3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering
 4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
 5. Consumptief krediet. Hierbij gaan wij samen met u na of de lening past binnen uw financiele mogelijkheden en wij leggen het contact met de bank die deze lening het beste kan verstrekken.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

 

2. Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

 1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
 2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen indien u dit wenst.
 3. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
 4. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 5. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 6. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
 7. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
 8. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 9. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
 10. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

 

3. Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:

 1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.
 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.
 3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
 4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
 5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
 9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 10. Wij adviseren niet in verzekeringen met een beleggingskarakter. Indien relaties van ons kantoor een beleggingsverzekering wensen af te sluiten of als de inventarisatie aangeeft dat een dergelijk product in uw situatie gewenst is , zullen wij u doorverwijzen naar een ander intermediair. Indien een beleggingsverzekering reeds  bij ons kantoor loopt zullen wij wel de nazorg onderhouden.
 11. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering
 12. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
 13. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
 14. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
 15. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

D. Wat verwachten wij van u?

 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
 6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

E. Onze bereikbaarheid

 1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
 2. Assurantiekantoor Franssen B.V.
  Litscherveldweg 8
  6413 BA  Heerlen
  Website: http://www.jfranssen.nl
  Telefoon: 045-5728803
  Fax: 045-5708780
  E-mailadres:info@jfranssen.nl
 3. Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot en met 17.00 uur.
 4. Afspraken buiten kantooruren op ons kantoor of bij u thuis zijn mogelijk.
 5. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende ochtend teruggebeld.

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

1. Incasso door verzekeraar

 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
 2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
 3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
 4. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
 5. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

 

2. Afspraken rondom premiebetaling

 1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
 3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars

 1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.Wij zijn in geen enkele wijze aan een verzekeringsmaatschappij gebonden, wel hebben wij een aantal aanbieders die onze voorkeur genieten . De selectie van deze aanbieders hebben wij gemaakt op basis van de voorwaarden, betrouwbaarheid ,prijs en de opstelling van deze aanbieders bij schadeafhandeling of wijzigingen van de polis.Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

H. Hoe worden wij beloond?

 1. Beloning op basis van provisie – niet complexe producten .
  Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. De provisie op niet complexe produkten die wij ontvangen (met name schadeverzeekeringen) zal nooit hoger zijn dan wat in de markt gebruikelijk is .
 2. Beloning op basis van declaratie
  Complexe producten en – adviezen  leveren wij u  op basis van declaratie of op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben besproken.   Ons declaratietarief/uurtarief is afhankelijk van de soort dienst en de  diplomaeisen die hiervoor gesteld zijn bij de medewerker die u de dienst verleend .
  Onze tarieven bij hypotheken zijn vastgelegd in een aparte “Dienstenwijzer”,vooraf aan een hypotheekgesprek zullen wij deze met u bespreken. Deze aparte dienstenwijzer vind u onder het menu hypotheken. Onze tarieven vind u in de bijlage “Tarieven Assurantiekantoor Franssen BV” Deze vind u ook op onze website .
 3. beloning op basis van een onderhoudsabonnement. Provisie op het geied van complexe financiële producten is vanf 1 januari 2013 verboden. Om onze servicekwaliteit te waarborgen  hebben wij drie onderhoudsabonnementen geïntroduceerd . Zie hiervoor het menu “abonnementen”.

Onze personeelsleden ontvangen een vast salaris . Het salaris is op geen enkele manier gekoppeld aan targets of andere impulsen die een onafhankelijk advies in de weg zouden kunnen staan.

I. Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer: 12020837. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
 2. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Wij zijn tevens ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling  Hypotheekdviseur (SEH) met nummer 13560.(dhr. J.I.A. Franssen) Deze Stichting heeft eveneens een jaarlijks permanent educatieprogramma.
 3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beëindiging relatie

 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. Wij zullen alle relevante stukken aan uw nieuwe tussenpersoon ter hand stellen indien deze daarom vraagt.

K. Klachten?

 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
 3. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut
  Postbus 93560
  2509 AN, Den Haag
  tel. : (070) 333 89 99
  fax : ( 070) 333 89 00
  e-mail: info@klachteninstituut.nl
  website: www.klachteninstituut.nl

Ons aansluitnummer bij KIFID is: 300.014244